Algemene Voorwaarden.

Pixoyo Design & Multimedia

Pixoyo verleent diensten en verricht werkzaamheden op het gebied van design, multimedia en het ontwikkelen van identiteiten voor producten, bedrijven en diensten.

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle levering van producten en/of diensten van Pixoyo, onder meer op de totstandkoming, de inhoud en de, eventuele vervolgopdrachten, presentaties en pitches.

1. Begrotingen

• Begrotingen zijn geheel indicatief tenzij anders vermeld.

• Begrotingen kunnen wijzigingen ondergaan door een onvoorziene verandering in de werkzaamheden.

• Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld gelden alle prijzen exclusief BTW, verzend- en transportkosten en eventuele reis- en verblijfkosten.

Indien de opdrachtgever nalaat de opdracht schriftelijk te bevestigen, maar er desondanks mee instemt dat Pixoyo een aanvang met het uitvoeren van de opdracht maakt, dan zal de inhoud van de begroting als overeengekomen gelden. Nadere mondelinge afspraken en bedingen binden Pixoyo eerst nadat deze schriftelijk zijn bevestigd.

2. Uitvoering van werkzaamheden

De opdrachtgever is gehouden al datgene te doen, wat nodig of wenselijk is, door het tijdig aanleveren van volledige, deugdelijke. rechten vrije/afgekochte en duidelijke gegevens of materialen.

Voor zover door de opdrachtgever verstrekte gegevens na opgave door hemzelf worden gewijzigd, zijn de gevolgen daarvan voor rekening en risico van opdrachtgever. 

Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen, behoort niet tot de opdracht van Pixoyo, het uitvoeren van onderzoek naar het bestaan van (conflicterende) octrooirechten, merkrechten, tekening- of modelrechten, auteursrechten en portretrechten van derden, deze plicht licht in zijn geheel bij de opdrachtgever.

‘Ondersteunen’ is het garanderen van de werking op bepaalde soft- en of hardware. Tenzij expliciet anders afgesproken ondersteunt Pixoyo de laatste twee versies van de grotere browsers: Internet Explorer, Firefox, Chrome, Safari. Tenzij expliciet anders afgesproken ondersteunt Pixoyo de besturingssystemen Windows 8.1, Windows 8, Windows 7, Windows Vista, OS X 10.10, OS X 10.9, OS X 10.8, iOS 8, iOS 7, iOS 6, Android 5.1, Android 5.0, Android 4.4, Android 4.3, Android 4.2, Android 4.1, Android 4.0. Tenzij expliciet anders afgesproken ondersteunt Pixoyo de smartphones en tablets die meer dan 5% marktaandeel hebben in Nederland in 2015 in hun respectieve markten. Dit wilt niet zeggen dat uw site niet werkt op oudere of andere apparaten. Pixoyo streeft naar graceful degradation op oudere systemen

en een in zijn algemeenheid zo breed mogelijke inzetbaarheid van uw site. Wilt u de gegarandeerde ondersteuning uitbreiden dan dient u hiervoor contact met ons op te nemen. Hoe meer oude hard- en software ondersteund worden, hoe beperkter de technische mogelijkheden worden voor uw site. Pixoyo is alleen gehouden aan het ondersteunen van browsers en besturingssystemen die hier of in andere afspraken vernoemd zijn.

3. Gebruiksrechten

Wanneer de opdrachtgever volledig voldoet aan diens betalingsverplichtingen ingevolge de overeenkomst, verkrijgt hij het exclusieve recht tot het gebruik van het werk binnen Nederland, voorzover dit betreft het recht van openbaarmaking en verveelvoudiging overeenkomstig de bij de opdracht overeengekomen bestemmingen.

Zijn er over de bestemmingen geen afspraken gemaakt, dan blijft de rechten verlening beperkt tot dat gebruik van het werk, waarvoor op het moment van het vertrekken van de opdracht vaststaande voornemens bestonden. Deze voornemens dienen voorafgaand aan het sluiten van een overeenkomst met Pixoyo aantoonbaar te zijn gemaakt.

De opdrachtgever is zonder de schriftelijke toestemming van Pixoyo niet gerechtigd de genoemde gebruiksrechten te hergebruiken of ruimer te gebruiken dan oorspronkelijk is overeengekomen.

Voor elk gebruik van de rechten waarvoor geen toestemming is gegeven, komt Pixoyo, zonder overigens enig recht te verliezen, een vergoeding toe van driemaal de gebruikelijke vergoeding voor een dergelijk gebruik, met een minimum van € 1000,-. 

Pixoyo heeft de vrijheid om het werk te gebruiken voor zijn eigen publiciteit of promotie, tenzij opdrachtgever daartegen zwaarwegende bezwaren kenbaar maakt.

4. Eigendom

Tenzij schriftelijk tussen partijen anders is overeengekomen, komen alle uit de opdracht voortkomende rechten van intellectuele eigendom, waaronder het octrooirecht, naburige rechten, het modelrecht, het auteursrecht en rechten op prestaties die hiermee verband houden, zoals bijvoorbeeld rechten op slogans en slagzinnen toe aan Pixoyo.

De in het kader van de opdracht, waaronder mede begrepen presentaties en andere bijeenkomsten ter verwerving de , door Pixoyo tot stand gebrachte werktekeningen, prototypes, maquettes, mallen, on werpschetsen, films en andere materialen of digitale bestanden, blijven haar eigendom, ongeacht of deze aan de opdrachtgever of aan derden ter hand zijn gesteld.

5. Betaling

Betalingen dienen plaats te vinden binnen 10 dagen na factuurdatum.

Pixoyo kan maandelijks haar honorarium in rekening brengen voor verrichte werkzaamheden en gemaakte kosten ten behoeve van de uitvoering van de opdracht.

Vanaf het moment dat de opdrachtgever zijn betalingsverplichtingen uit hoofde van de overeenkomst niet (volledig) nakomt of anderszins in gebreke is op punt van zijn betalingsverplichting, is het de opdrachtgever niet (langer) toegestaan de ter beschikking gestelde resultaten te gebruiken.

Indien de opdracht, om welke reden en op welke wijze dan ook, voortijdig wordt beëindigd, is het de opdrachtgever niet (langer) toegestaan de hem ter beschikking gestelde ontwerpen te
gebruiken en komt elke in het kader van de opdracht aan de opdrachtgever verstrekte gebruikersrecht te vervallen.

6. Garantie

Pixoyo garandeert dat het geleverde door of vanwege haar is ontworpen en dat, indien er auteursrecht op het werk rust, zij geldt als maker in de zin van de Auteurswet en als auteursrechthebbende over het werk kan beschikken.

7. Bewaarplicht

De opdrachtgever is gehouden, indien redelijkerwijs mogelijk, kopieën van door hem verstrekte materialen en gegevens onder zich te houden tot de opdracht is vervuld. Indien de opdrachtgever dit nalaat, kan Pixoyo niet aansprakelijk worden gesteld voor schade die bij het bestaan van deze kopieën niet was opgetreden.

Na het voltooien van de opdracht hebben noch de opdrachtgever noch Pixoyo jegens elkaar een bewaarplicht met betrekking tot de gebruikte materialen en gegevens.

8. Geheimhouding

Partijen zijn gehouden feiten en omstandigheden, die in het kadervan de opdracht aan de andere partij ter kennis komen, vertrouwelijk te behandelen. Derden, die bij de uitvoering van de opdracht worden betrokken, zullen ten aanzien van deze feiten en omstandigheden afkomstig van de andere partij aan eenzelfde vertrouwelijke behandeling worden gebonden.

9. Nederlands recht

Op de overeenkomst tussen Pixoyo en opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing. De bevoegde rechter tot het kennisnemen van geschillen tussen Pixoyo en de opdrachtgever is de bevoegde rechter in het arrondissement Amsterdam.